Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

iwonkabezogonka
1012 e5ab
Reposted fromalmala almala viakostkaczekolady kostkaczekolady
iwonkabezogonka
1787 b32a

December 31 2014

iwonkabezogonka
iwonkabezogonka
Tak właśnie jest z marzeniami. Mało robimy, by je realizować, ale potrafimy doskonale oszukiwać siebie, że kiedyś je spełnimy. Życie ci minie na realizowaniu codziennych, przyziemnych spraw, aż pewnego dnia dopadnie cię starość i nagle spostrzeżesz, że wszystko, co planowałeś, nigdy się nie wydarzyło.
— kominek.es
Reposted fromavooid avooid viaiamdreamer iamdreamer

October 30 2014

iwonkabezogonka
9333 24b1 500
Reposted frompomsa pomsa viagutsylachrymose gutsylachrymose
iwonkabezogonka

October 11 2014

iwonkabezogonka
iwonkabezogonka
iwonkabezogonka
8818 22c3
Ten moment gdy przeciętni dziennikarze i korespondenci biorą się za siatkówkę i mylą nazwiska i pojęcia...
Reposted fromissul issul viakostkaczekolady kostkaczekolady
iwonkabezogonka
2142 6e5f
<3
iwonkabezogonka
9842 f419 500
sooo fuckin' proud! Words can't describe. Dziękujemy chłopcy!!
iwonkabezogonka
0793 d07e
Michał ! :)
Reposted fromnivea nivea viakostkaczekolady kostkaczekolady

September 05 2014

iwonkabezogonka
iwonkabezogonka
7688 a493
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimmortal-a immortal-a
iwonkabezogonka
2656 f187
Reposted fromkaiee kaiee viaimmortal-a immortal-a
iwonkabezogonka
iwonkabezogonka
3512 c908
Reposted fromdumbwaystodie dumbwaystodie viaimmortal-a immortal-a
3801 706c 500
Reposted fromvolley volley viaimmortal-a immortal-a

June 03 2014

3201 4a46 500

Wstawiam, zanim się wstawię.. 

iwonkabezogonka
9774 7ba2
Reposted fromissul issul viakostkaczekolady kostkaczekolady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl